Politika se Privatësisë për Ford App Mobile

 

Ky Ford App Mobile App (“App”) do t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë informacioni mbledhim përmes aplikacionit, pse e mbledhim atë dhe çfarë bëjmë me të. Për detajet e identitetit dhe detajet e kontaktit të subjektit Ford që menaxhon ngjarjen që po ndiqni (“ne“, “ynë“) që është përgjegjës për informacionin tuaj, ju lutemi shihni këtu.

 

Qëllimi i biznesit i Aplikacionit është që të sigurojë flotën e Ford-it, shitësin dhe klientët e tjerë afaristë, si dhe konsumatorët me pakicë mundësinë për t’u regjistruar për ngjarje, për të marrë informacion në lidhje me ngjarjet dhe rrjetin me pjesëmarrësit e tjerë të ngjarjeve. Aplikacioni menaxhohet në emër tonë nga Wellington dhe gjendet në platformën e KitApps, Inc. dba Attendify (“Attendify”). Kur e shkarkoni pajisjen tuaj App, së pari do t’ju kërkohet që të pranoni Termat dhe Kushtet e Prezantimit dhe Politikën e Privatësisë dhe pastaj Termat dhe Kushtet e Fordit dhe Politikën e Privatësisë. Cookies dhe mjete te tjera 

Për informacion mbi të dhënat e mbledhura për mënyrën e bashkëveprimit me Aplikacionin, për shembull nëpërmjet cookies dhe mjeteve të analitikës së palëve të treta, shikoni Politikën e Privilegjimit të Pjesëmarrjes. (https://attendify.com/privacy_policy/)

 

Si grumbullohen te dhenat personale

Për të hyrë në Aplikacionin, pjesëmarrësit e ngjarjeve duhet së pari të regjistrohen në faqen e internetit që vlen për atë ngjarje të veçantë. Sapo të miratohet, do të merni një email duke ju njoftuar për mundësinë për të hyrë dhe për të shkarkuar aplikacionin. Pas shkarkimit të Aplikacionit, do t’ju kërkohet të dorëzoni adresën tuaj të postës elektronike dhe të krijoni një fjalëkalim.  Për lehtësimin tuaj, atëherë ju do të jeni në gjendje të përdorni përmes aplikacionit informacionin që keni dhënë gjatë regjistrimit në faqen e internetit të ngjarjes. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të krijoni një Profil në Aplikacion dhe, nëse dëshironi, jepni të dhëna shtesë personale, kategoritë e të cilave përfshijnë: ·       Fotografia juaj e  profilit·       Informacioni i kontaktit Kur vendosni në muret publike ose forume të tjera ose rrjedhat e aktivitetit, emri dhe fotografia juaj, nëse e keni ngarkuar, do të shoqërohen me atë veprim dhe do të jenë të dukshme për të tjerët. Aplikacioni mund t’ju lejojë të lidhni rrjetin dhe të lidhni llogaritë e mediave sociale si Facebook, LinkedIn dhe Twitter në mënyrë që ato të shihen nga pjesëmarrës të tjer te ngjarjeve.  Për më shumë informacion, shihni paragrafin e titulluar “Faqet e internetit të tjera dhe rrjetëzimi shoqëror” më poshtë. Aplikacioni  gjithashtu grumbullon identitetin e reklamimit të pajisjes celulare. Si përdoren të dhënat personale Informacioni personal i grumbulluar mund të përdoret për ngjarjet e Ford dhe për qëllimet e lidhura me Aplikacionin si: ·       Administron aksesin në App dhe evenimentin tuaj në Ford.·       Plotëson një kërkesë të përdoruesit.·       I përgjigjet komenteve ose kërkesave tuaja për informacion.·       Bën përvojën e përdoruesit të aplikacionit më miqësor ndaj klientit.·       Zhvillon produkte të reja dhe të përmirësuara, shërbime dhe marketing.·       Kupton se si aplikacioni është përdorur në mënyrë që ta përmirësojmë.·       Zbaton çdo kërkesë ligjore. Përveç kësaj, ne do të mbledhim të dhënat tuaja personale nëse na kontaktoni. Kategoritë e informacioneve që mbledhim për ju nëse na kontaktoni përfshijnë emrin dhe / ose emrin e përdoruesit që zgjidhni; informacionet e kontaktit (si adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike); dhe çdo koment që jepni në mesazh. Ne do t’ju informojmë në kohën kur informacioni juaj mblidhet nëse të dhëna të caktuara janë të detyrueshme dhe pasojat e dështimit për ta siguruar atë. Nëse nuk jepni informacionin që ecilesojme është i detyrueshëm, nuk do të mund të hyni në Aplikacion. Banorët Evropianë Ligji Evropian për mbrojtjen e të dhënave kërkon që ne të kemi një bazë të ligjshme për të mbledhur dhe përdorur informacionin tuaj personal. Aty ku zbatohet e drejta evropiane e të dhënave për përdorimin e informacionit tuaj personal, ekzistojnë baza të ndryshme ligjore për të cilat mbështetemi në përdorimin e të dhënave tuaja personale: ·       Ku është e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale për ju, siç është sipas Termave që hyni për të marrë këtë Aplikacion.·       Ku përdorimi ynë i informacionit tuaj personal është brenda interesave tona legjitime ose interesave legjitime të organizatës me të cilën kemi ndarë informacionin tuaj personal dhe ne kemi siguruar që të dhënat tuaja personale dhe të drejtat tuaja në lidhje me atë informacion, të mbrohen si të tilla si për të menaxhuar dhe përmirësuar biznesin tonë, produktet, shërbimet, strategjitë e marketingut dhe marrëdhëniet tona me ju.·       Mund të marrim lejen tuaj për të mbledhur dhe përdorur lloje të caktuara të të dhënave personale kur na kërkohet të veprojmë kështu me ligj (për shembull, në lidhje me aktivitetet tona të drejtpërdrejta të marketingut). Nëse kërkojmë lejen tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale, ju mund ta tërheqni lejen tuaj në çdo kohë duke na kontaktuar dhe duke përdorur detajet në fund të kësaj Politike Privatësie.·       Përmbushja e detyrimeve ligjore apo rregullatoreBanorët Evropianë – Të drejtat tuaja në lidhje me informacionin personal E drejta europiane për mbrojtjen e të dhënave u jep individëve të drejta të caktuara në lidhje me informacionin e tyre personal. Nëse përdorimi ynë i informacionit tuaj personal udhëhiqet nga ligji Evropian për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejta të caktuara lidhur me të dhënat tuaja personale, në varësi të ligjit vendor. Këto përfshijnë të drejtat për të gjetur se çfarë informacioni që ne mbajmë për ju dhe për çfarë qëllimesh, si dhe për të marrë në atë informacion dhe për të bërë korrigjime nëse është e nevojshme. Ju gjithashtu keni të drejtën që në disa rrethana të kundërshtoni përdorimin tonë të informacionit tuaj personal, të kërkoni që ne të kufizojmë ose fshijmë të dhënat tuaja personale ose të kërkojmë që informacioni juaj personal t’ju ofrohet në një format elektronik të përdorur në mënyrë që të mund ta ndani atë me organizata të tjera. Ku e keni pranuar përdorimin e informacionit tuaj personal duke përfshirë nëse keni zgjedhur të merrni komunikime marketingu, ju mund të ndryshoni mendjen tuaj në çdo kohë. Nëse dëshironi ta bëni këtë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet në seksionin “Na Kontaktoni” më poshtë. Ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet praktike për të respektuar dëshirat tuaja. Sidoqoftë, një ligj i caktuar, veçanërisht lidhur me çështjet e sigurisë ose rregullimin financiar mund ta parandalojë këtë. Ne ju inkurajojmë të na kontaktoni për të përditësuar ose korrigjuar informacionin tuaj nëse ndryshon ose nëse informacioni personal që ne mbajmë për ju është i pasaktë. Nëse keni një ankesë për mënyrën në të cilën ne përdorim të dhënat tuaja personale, ne shpresojmë që në shkallën e parë do të na kontaktoni. Aty ku përdorimi ynë i informacionit tuaj personal i nënshtrohet të drejtës evropiane për mbrojtjen e të dhënave, ju gjithashtu mund të bëni një ankesë tek autoriteti juaj lokal për mbrojtjen e të dhënave. Ndarja e informacionit personal Ne mund të përdorim shitësit ose partnerët e palëve të treta për të mbledhur informacione personale, ose mund të transferojmë informacione personale te shitësit ose partnerët e palëve të treta, për të administruar operacionet që lidhen me Aplikacionin në emër tonë (të tilla si shërbimet e Inxhinieris Teknike, organizimi i ngjarjeve etj.). Shitësit dhe partnerët e tillë që kanë akses në të dhënat personale në lidhje me ofrimin e shërbimeve për përdorim nuk lejohet të përdorin të dhënat personale për ndonjë qëllim tjetër nga ai i evenimentit  të Ford ose i kësaj administrate. Ndërsa aplikacioni gjendet në platformën “Attendify”, Attendify do të mbledhë dhe përdorë informacion personal në lidhje me përdorimin tuaj të platformës së tyre në përputhje me politikën e tyre të privatësisë (https://attendify.com/privacy_policy/). Ne gjithashtu mund të ndajmë informacione personale me kompani të tjera brenda familjes së kompanive të Ford Motor Company ose filialeve. “Familja e kompanive” sonë është grupi i kompanive që lidhen me ne me anë të kontrollit ose pronësisë së përbashkët. Ne e ndajmë informacionin brenda kësaj “familjeje” si një pjesë normale e kryerjes së biznesit. Kur e ndajmë informacionin tuaj personal në këtë kontekst, ne do të sigurohemi që ajo të përdoret për qëllime që janë në përputhje me ato të përshkruara me këtë Politikë të Privatësisë. Një listë e kompanive brenda kompanisë familjare të Ford Motor Company është në dispozicion në:

https://shareholder.ford.com/investors/financials/annual-reports/default.aspx në pjesën e titulluar Subsidiaries of Ford Motor Company.

Ne mund të zbulojmë informacionin personal për çdo agjenci të zbatimit të ligjit, gjykatës, rregullator, autoritet qeveritar ose palë të tretë, ku ne besojmë se kjo është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor ose rregullator, ose për të mbrojtur të drejtat tona, të drejtat e ndonjë pale të tretë ose sigurinë personale të individëve, ose për të zbuluar, parandaluar ose ndryshe adresuar çështjet e mashtrimit, sigurisë. Siguria e informacionit personal Ne përdorim sisteme, politika dhe procedura teknike dhe organizative për të siguruar një nivel të sigurisë të përshtatshme për rreziqet që vijnë nga grumbullimi dhe përdorimi i informacionit personal dhe për ta mbrojtur atë nga përpunimi i paautorizuar ose i paligjshëm dhe nga humbja aksidentale, shkatërrimi ose dëmtimi. Ne i vlerësojmë këto masa rregullisht për të siguruar sigurinë e përpunimit tonë. Ruajtja e informacionit personal Ne i mbajmë të dhënat tuaja personale në formë të identifikueshme për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat kemi mbledhur dhe për të përmbushur detyrimet e aplikueshme ligjore dhe rregullative. Kjo në përgjithësi nënkupton mbajtjen e të dhënave tuaja personale për aq kohë sa zbatohet një nga të mëposhtmet: ·       Informacioni juaj personal kërkohet në mënyrë të arsyeshme për të administruar Aplikacionin  dhe evenimentin e Ford.·       Informacioni juaj personal kërkohet në mënyrë të arsyeshme për të mbrojtur dhe siguruar të drejtat ose pasurinë (kjo do të jetë përgjithësisht kohëzgjatja e periudhës përkatëse të kufizimit ligjor).·       Na kërkohet ndryshe që të mbajmë të dhënat tuaja personale sipas ligjeve ose rregulloreve në fuqi.    Transferimi i informacionit personal ndërkombëtar

Informacioni juaj personal do të trajtohet në përputhje me ligjin e aplikueshëm vendor në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe mund të transferohet brenda Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), si dhe në vendet jashtë ZEE (duke përfshirë SHBA). Kur transferojmë informacionin tuaj personal jashtë ZEE, ne do të vendosim masat e duhura mbrojtëse në përputhje me detyrimet tona ligjore për të siguruar që informacioni juaj personal të mbrohet në mënyrë adekuate pa marrë parasysh vendin në të cilin është transferuar. Këto garanci mund të përfshijnë marrjen e garancive kontraktuale nga çdo palë e tretë që ju jepet akses në të dhënat tuaja personale që informacioni juaj personal do të mbrohet me standarde të barabarta me ato që mbrojnë të dhënat tuaja personale kur është në ZEE. Nëse dëshironi të dini më shumë se si Ford mbron të dhënat tuaja personale kur është transferuar jashtë ZEE, ju lutemi na kontaktoni në adresën e mëposhtme.

 

Na Kontaktoni

Për të korrigjuar ose përditësuar informacionin tuaj të kontaktit personal dhe të biznesit, ju lutemi kontaktoni personin ligjor lokal të Ford përgjegjës për ngjarjen. Informatat e kontaktit për personat juridikë lokalë të Ford-it janë të disponueshme në Politikat e Privatësisë në faqet e internetit lokale të Ford të disponueshme këtu.
Nëse keni  pyetje, komente ose shqetësime në lidhje me këtë Politikë Privatësie, të dhënat personale të mbledhura përmes Aplikacionit, ose keni ndonjë pyetje në lidhje me përmbajtjen e Aplikacionit ju lutemi kontaktoni:

  • Banorët Jo-Evropianë – njësia ligjore lokale e Ford përgjegjëse për ngjarjen. Informacionet e kontaktit janë në dispozicion në Politikat e Privatësisë në faqet e internetit të Ford-it vendas të disponueshëm këtu.
  • Banorët Evropianë – DPeurope@Ford.com

Ne jemi të përkushtuar për të punuar me konsumatorët për të marrë një zgjidhje të drejtë dhe të shpejtë të çdo ankese ose mosmarrëveshje rreth privatësisë dhe trajtimit të të dhënave tuaja dhe do të jemi të lumtur t’u përgjigjeni pyetjeve dhe komenteve tuaja.

 

Faqet e internetit të tjera dhe rrjeti social Aplikacioni mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit të cilat janë jashtë kontrollit tonë dhe nuk janë të mbuluara nga kjo Politikë e Privatësisë. Nëse keni akses në faqet  të tjera interneti, duke përdorur lidhjet e ofruara, operatorët e këtyre faqeve mund të mbledhin informacion nga ju të cilat do të përdoren prej tyre në përputhje me politikat e tyre të privatësisë, të cilat mund të ndryshojnë nga tonat. Nëse përdorni funksionin e Hartave Google, ju pranoni të jeni i detyruar nga Kushtet e Përdorimit të Google dhe Politika e Privatësisë e Google. Përveç kësaj, nëse jeni në një pajisje të lëvizshme dhe funksioni GPS në pajisjen celulare është aktivizuar (nëse ka aftësi të tilla), të dhënat e GPS mund të shfrytëzohen nga Google për të përcaktuar vendndodhjen tuaj në mënyrë që të përmbushë kërkesën tuaj për shërbimet e vendndodhjes. Aplikacioni mund t’ju ofrojë gjithashtu mundësinë për të shkëmbyer informacion ose për të na ndjekur ne ose palët e treta duke përdorur funksionalitetin e rrjeteve shoqërore të palëve të treta (si p.sh. përmes “ndiq kete”, “pelqej” ose “ndiq”) dhe duke përdorur e-mail ose mesazhe funksionalitetin që është origjinale në telefonin tuaj. Ky funksionalitet ofrohet në mënyrë që të gjenerojë interes në artikuj midis anëtarëve të rrjeteve tuaja sociale dhe t’ju mundësojë të ndani dhe ndiqni mendimet, lajmet dhe rekomandimet rreth Aplikacionit. Sidoqoftë, duhet të jeni të vetëdijshëm se shpërndarja e informacionit personal me një rrjet social mund të rezultojë në atë informacion që mblidhet nga ofruesi i rrjetit shoqëror dhe që mund të bëhet publik, duke përfshirë edhe përmes platformes të kërkimit të internetit. Aplikacioni mund t’i ndjekë gjërat si ,numri i artikujve “pelqimet”, ose artikujt që zgjidhni për të ndarë, dhe si. Data e hyrjes në fuqi dhe dita e rishikimit Herë pas here mund ta përditësojmë këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë që të reflektojme mbi ndonjë ndryshim në Aplikacionin ose në praktikat tona të Privatësisë. Nëse e përditësojmë këtë Politike Privatesie, politika e re e privatësisë do të vendoset në App dhjetë (10) ditë para se ndryshimet të hyjnë në fuqi. Data e hyrjes në fuqi të kësaj Politike të Privatësisë është 4 mars 2019.