Ochrana Osobných Údajov vo Ford Event Mobile App

Tento Ford Event Mobile App (“App“) vám pomôže pochopiť aké informácie zbierame cez App, prečo ich zbierame, a čo snime robíme. Pre detaily o identitu a kontaktné údaje subjektu Ford, ktorý riadi udalosť, na ktorej sa zúčastňujete („my“, „náš“), ktorý je zodpovedný za vaše informácie, nájdete tu

Obchodným účelom aplikácie je poskytnúť vozidlách Ford, dealerov a ostatným obchodným klientom a maloobchodným zákazníkom možnosť zaregistrovať sa na podujatia, získať informácie o udalostiach a komunikovať s ostatnými účastníkmi podujatia.

Aplikácia je spravovaná v našom mene spoločnosťou Wellington a sídli na platforme KitApps, Inc. dba Attendify („Attendify“). Keď si aplikáciu stiahnete do svojho mobilného zariadenia, budete najprv vyzvaní, aby ste akceptovali Zmluvné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov Attendify a potom Zmluvné podmienky spoločnosti Ford a ich Zásady ochrany osobných údajov.

 

Cookies a Ostatne Nariadenie

Informácie o zhromažďovaných údajoch o spôsobe interakcie s aplikáciou, napríklad prostredníctvom súborov cookie a analytických nástrojov tretích strán, nájdete v časti Ochrana osobných údajov (https://attendify.com/privacy_policy/)

 

Ako Osobne Údaje sú Zhromažďovane

Ak chcú mat prístup k aplikácii, účastníci udalostí sa musia najprv zaregistrovať na webovej stránke, ktorá sa vzťahuje na danú udalosť. Po schválení registrácie, dostanete e-mail ktorí vás oznámi o príležitosť si otvoriť a stiahnuť aplikáciu. Po stiahnutí aplikácie, budete sa musieť zaregistrovať so zadanou e-mailovou adresou a vytvoriť si heslo. Pre vašu jednoduchosť potom budete môcť prostredníctvom aplikácie získať prístup k informáciám, ktoré ste poskytli pri registrácii na webovej stránke podujatia. Pre vašu jednoduchosť potom budete môcť prostredníctvom aplikácie získať prístup k informáciám, ktoré ste poskytli pri registrácii na webovej stránke podujatia. Môžete aj vytvoriť profil v aplikácii a ak chcete, poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktorých kategórie zahŕňajú:

 • Svoj profilový obrázok
 • Kontaktne informácie

Keď pošlete niečo na sociálnu stenu alebo iné fóra alebo aktivity, tak vaše meno a obrázok budú priradene k tejto akcii a budú viditeľné pre ostatných ak ste ich priradili na svoj profil.

Aplikácia vám da možnosť spojiť sa a priradiť si sociálnych médií, ako sú Facebook, LinkedIn a Twitter aby iní účastníci podujatia sa mohli na ich pozrieť. Ďalšie informácie nájdete v odseku s nadpisom „Iné webové stránky a sociálne siete“ nižšie.

Aplikácia môže tiež zhromažďovať reklamné ID mobilného zariadenia

 

Ako Osobne Údaje sú Používane

Zbierane osobne informácie môžu byt použite pre podujatiach s Ford a účeloch súvisiacich s aplikáciou, ako napríklad:

 • Spravovať prístup k App a ku vášmu podujatiu Ford
 • Vyplniť požiadavku používateľa
 • Reagovať na vaše pripomienky alebo žiadosti o informácie
 • Urobiť užívateľské skúsenosti z aplikáciou ľahšie pre zákazníkov
 • Vyvinúť nové a vylepšené produkty, služby a marketing
 • Pochopiť ako so aplikácia používa, aby sme ju mohli zlepšiť
 • Dodržiavať všetky zákonné požiadavky.

 

Okrem toho budeme zbierať vaše osobné údaje, ak nás budete kontaktovať. Kategórie informácii ktoré o vás budeme zbierať, ak nás kontaktujete, zahŕňajú vaše meno a/alebo meno používateľa; kontaktné informácie (ako napr. adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa); a všetky komentáre, ktoré uvediete v správe.

Budeme vás informovať v čase, keď sa zhromažďujú vaše informácie, či sú určité údaje povinné a aké sú dôsledky ich neposkytnutia. Ak neposkytnete informácie, ktoré uvádzame ako povinné, nebudete sa môcť prihlásiť do aplikácie.

Európski obyvatelia

Európske právo na ochranu údajov vyžaduje, aby sme mali zákonný dôvod na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov. Tam, kde sa na naše používanie vašich osobných údajov vzťahujú európske právne predpisy o ochrane údajov, existujú rôzne zákonné dôvody, na ktorých sa spoliehame, že použijeme vaše osobné údaje:

 • Tam, kde je potrebné splniť naše zmluvné záväzky voči vám, napríklad podľa Podmienok, do ktorých vstúpite aby ste získali túto aplikáciu
 • Ak je naše používanie vašich osobných údajov v súlade s našimi legitímnymi záujmami alebo oprávnenými záujmami organizácie, s ktorou sme zdieľali vaše osobné údaje, a zabezpečili sme, že vaše osobné údaje a vaše práva v súvislosti s týmito informáciami sú chránené ako riadiť a zdokonaľovať naše podnikanie, produkty, služby, marketingové stratégie a náš vzťah s vami.
 • Môžeme získať váš súhlas na zhromažďovanie a používanie určitých druhov osobných informácií, ak nás to vyžaduje podlá zákonu (napríklad v súvislosti s našimi aktivitami priameho marketingu). Ak požiadame o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom údajov na konci tejto Politiky o ochrany Osobných Údajov.
 • Dodržiavať zákonné alebo regulačné povinnosti

 

Európsky Obyvatelia- Vaše pravá tykajúcich sa osobných informácii

Európske právo na ochranu údajov poskytuje jednotlivcom určité práva v súvislosti s ich osobnými informáciami. Ak sa naše používanie vašich osobných údajov riadi európskym zákonom o ochrane údajov, máte určité práva týkajúcich sa vašich osobných údajov, ktoré podliehajú miestnym zákonom. Tieto patria medzi pravom zistiť ktoré informácie mame o vás a pre aké spôsobí ich používame, aj právo pre prístup ku týmto informáciám a urobiť opravy ak to je potrebne. V niektorých prípadoch máte tiež právo namietať proti použitiu vašich osobných údajov, požiadať nás, aby sme obmedzili alebo vymazali vaše osobné údaje alebo požiadali o poskytnutie vašich osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte, aby ste ich mohli zdieľať s inými organizáciami.

Ak ste súhlasili s naším používaním vašich osobných údajov vrátane toho či ste sa rozhodli pre marketingovú komunikáciu, môžete kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie. Ak si to želáte, prosím kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených informácií v časti „Kontaktovanie nás“.

Urobíme všetko pre to, aby sme rešpektovali vaše želania. Lenže niektoré právne predpisy, najmä tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti alebo finančnej regulácie, by tomu mohli zabrániť.

Odporúčame vám aby ste nás kontaktovali, aby ste aktualizovali alebo opravili svoje informácie, ak sa zmenia, alebo ak osobné údaje ktoré o vás máme sú nepresné.

Ak máte sťažnosť na spôsob, akým používame vaše osobné údaje, dúfame, že nás budete okamžite kontaktovať. Ak naše používanie vašich osobných údajov podlieha európskemu zákonu o ochrane údajov, môžete tiež podať sťažnosť na váš miestny orgán na ochranu údajov.

Zdieľanie o osobných informácii

Môžeme použiť dodávateľov alebo partnerov tretích strán na zhromažďovanie osobných informácií, alebo môžeme preniesť osobné informácie na dodávateľov alebo partnerov tretích strán, spravovať operácie súvisiace s aplikáciou v našom mene (napríklad služby IT, hostenie udalostiach atď.). Títo predajcovia a partneri, ktorí majú prístup k osobným informáciám v súvislosti s poskytovaním služieb pre nás, nie sú oprávnení používať osobné údaje na iné účely ako na podujatie Ford alebo na veci tykajúcich sa aplikácie.

Keďže sa aplikácia nachádza na platforme Attendify, spoločnosť Attendify bude zhromažďovať a používať osobné údaje v súvislosti s vaším používaním platformy v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov (https://attendify.com/privacy_policy/).

Môžeme tiež zdieľať osobné informácie s inými spoločnosťami v rámci spojených spoločností alebo dcérskych spoločností Ford Motor Company. Naše “rodinne spoločností” sú v rámci spojených spoločností ktoré sú s nami prepojené spoločnou kontrolou alebo vlastníctvom. Informácie v rámci tejto „rodiny“ zdieľame ako bežnú súčasť podnikania. Ak v tomto kontexte zdieľame vaše osobné údaje, uistíme sa, že sa použijú na účely, ktoré sú kompatibilné s tými, ktoré sú opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Zoznam spoločností v rámci skupiny spoločností Ford Motor Company je k dispozícii na adrese https://shareholder.ford.com/investors/financials/annual-reports/default.aspx v tabuľke s názvom Dcérske spoločnosti Ford Motor Company.

Môžeme zverejniť osobné informácie akémukoľvek orgánu presadzovania pravá, súdu, regulačnému orgánu, vládnemu orgánu alebo inej tretej strane, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie zákonných alebo regulačných povinností, alebo inak na ochranu našich práv, práv tretích strán alebo osobnej bezpečnosti jednotlivcov alebo na odhalenie, prevenciu alebo iné riešenie podvodu, bezpečnostných alebo ochranných otázok.

 

Zdieľanie o osobných informácii

Používame technické a organizačné systémy, zásady a postupy na zaistenie k takej bezpečnosti ktorá je slušná ku rizikám vyplývajúcim z nášho zhromažďovania a používania osobných údajov a na ich ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu. Tieto opatrenia pravidelne hodnotíme, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracovania.

 

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v identifikovateľnej forme tak dlho, ako je to primerane potrebné na splnenie účelu, na ktorý sme ich zozbierali, a na dodržiavanie platných právnych a regulačných povinností. To všeobecne znamená že uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Vaše osobné údaje sú primerane potrebné na spravovanie podujatia Ford a App
 • Vaše osobné údaje sú primerane potrebné na ochranu a obranu našich práv alebo majetok (všeobecne to bude dĺžka príslušnej zákonnej premlčacej lehoty)
 • V opačnom prípade sme povinní uchovávať vaše osobné údaje s príslušnými zákonmi alebo predpismi.

 

 

Prenos osobných informácií na medzinárodnej úrovni

S vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s platnými miestnymi zákonmi týkajúcimi sa ochrany údajov a môžu byť prenesené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ako aj do krajín mimo EHP (vrátane do USA). Keď prenášame vaše osobné údaje mimo EHP, zavedieme primerané záruky v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú primerane chránené bez ohľadu na krajinu do ktorej boli prenesené. Tieto záruky môžu zahŕňať získanie zmluvných záruk od tretích strán, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom, že vaše osobné údaje budú chránené štandardmi, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré chránia vaše osobné údaje, keď sa nachádzajú v EHP. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom ako Ford chráni vaše osobné údaje keď sa prenáša mimo EHP kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

 

Kontaktovať nás

Ak chcete opraviť alebo aktualizovať svoje osobné a obchodné kontaktné informácie, obráťte sa na miestnu právnickú osobu z spoločnosti Ford ktorá je zodpovedná pre podujatie. Kontaktné informácie pre miestne právne subjekty spoločnosti Ford sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov na miestnych webových stránkach spoločnosti Ford, ktoré sú k dispozícii tu.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, osobné údaje zhromaždené prostredníctvom aplikácie alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu aplikácie, kontaktujte:

 • Neeurópski obyvatelia – miestna právna osoba Ford zodpovedná za podujatie. Kontaktné informácie sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov na miestnych webových stránkach spoločnosti Ford, ktoré sú k dispozícii tu.
 • Európski obyvatelia – DPeurope@Ford.com.

 

Sme odhodlaní spolupracovať so spotrebiteľmi, aby sme získali spravodlivé a rýchle riešenie akýchkoľvek sťažností alebo sporov o súkromí a zaobchádzaní s vašimi údajmi a radi vám odpovieme na vaše otázky a pripomienky.

 

 

Ine webové stránky a sociálne siete

Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly a na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak máte prístup k iným webovým stránkam pomocou poskytnutých odkazov, prevádzkovatelia týchto webových stránok môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré budú používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich.

Ak používate funkciu Mapy Google, súhlasíte s tým, že budete viazaní Podmienkami Používania spoločnosti Google a Pravidlami Ochrany Osobných Údajov spoločnosti Google. Okrem toho, ak sa nachádzate v mobilnom zariadení a funkcia GPS na mobilnom zariadení je zapnutá (ak má túto schopnosť), spoločnosť Google môže použiť údaje GPS na určenie vašej polohy, aby mohla splniť vašu požiadavku na služby určovania polohy.

Aplikácia vám tiež môže ponúknuť možnosť zdieľať informácie alebo sledovať nás alebo tretie strany pomocou funkcií sociálnych sietí tretích strán (napríklad pomocou tlačidiel „zdieľať“, „like“ alebo „sledovať“) a pomocou e-mailu alebo správ v zariadení funkcie, ktorá je pôvodná pre váš telefón. Táto funkcia je ponúkaná s cieľom vytvoriť záujem o články medzi členmi vašich sociálnych sietí, a umožniť vám zdieľať a sledovať názory, novinky a odporúčania o App. Lenže, mali by ste si uvedomiť, že zdieľanie osobných informácií so sociálnou sieťou môže viesť k tomu, že poskytovateľ sociálnych sietí bude tieto informácie zhromažďovať a ich sprístupni ku verejnosti, a to aj cez internetových vyhľadávačov. Aplikácia môže sledovať veci, ako je počet položiek ktoré sa “liked”, alebo položky, ktoré sa rozhodnete zdieľať a ako.

 

Dátum účinnosti pre Zásad Ochrany Súkromia a dni pre revízie

Občas môžeme tieto Zásady Ochrany Súkromia aktualizovať, aby zohľadnili všetky zmeny v aplikácii alebo v našich postupoch ochrany súkromia. Ak aktualizujeme tieto Zásady Ochrany Súkromia, nové Zásady Ochrany Súkromia budú odoslané do aplikácie Desať (10) dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 

Dátum účinnosti týchto Zásad Ochrany Súkromia je 4. Marec 2019.