Obchodní podmínky

Platné od: 1. dubna 2019

Verze 1.0

Státy/Teritoria: Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Rakousko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Francie, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Česká republika, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko

 1. Obecné informace

Tyto podmínky se vztahují k vašemu přístupu a k použití webové stránky (“Stránka”), mobilní aplikace (“Aplikace”) nebo k jiné technologii, kde jsou tyto Podmínky zobrazeny (hromadně nazývané “Služba”).   Služba je vlastněna a provozována subjektem společnosti Ford Motor Company, jenž je uveden v níže uvedené sekci „Provozovatel“ (dále „Ford“, „my“, „nás“).

Služba může být propojena s dalšími službami nebo zařízeními a tyto prvky mohou podléhat samostatným nebo dodatečným pravidlům („Dodatečná Pravidla“) nebo postupům týkajících se ochrany soukromí – tyto vám budou poskytnuty v souvislosti s daným prvkem.

 1. Váš souhlas

TOTO JE PRÁVNĚ ZAVAZUJÍCÍ SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ FORD.

Užíváním Služby souhlasíte, že budete smluvně zavázání těmito Pravidly včetně veškerých pravidel pro danou zemi (pokud žijete v jedné ze zemí uvedených v oné sekci) a naším Prohlášením o ochraně soukromí.

Pokud nesouhlasíte s těmito Pravidly nebo s Prohlášením o ochraně soukromí, Službu nepoužívejte.

 1. Způsobilost / Účet

Abyste mohli Službu využívat, musíte být obyvatelem země, ve které je Služba k dispozici, musíte být plnoletí v zemi, kde žijete, a musíte být schopni vstoupit do právně zavazující smlouvy s námi (a žádný platný zákon vám v uzavření smlouvy nesmí bránit).

Pokud autorizujete někoho, kdo nesplňuje výše uvedené věkové omezení, pak takové osoby mohou použít Službu pouze pod vaším dohledem, jste-li vázáni těmito Podmínkami.

Jste zodpovědní za zachování mlčenlivosti týkající se vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači či mobilnímu zařízení. Jste výhradně zodpovědní za veškeré aktivity, které se odehrají ve vašem účtu, včetně neoprávněné aktivity. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoliv neoprávněné užití vašeho účtu či hesla.

Účty a služby třetích stran.  Služba může obsahovat odkazy k produktům nebo službám jiných společností nebo do nich může být včleněna, včetně služeb pro určení polohy. Nejsme zodpovědní za žádné třetí strany, jejich aktivitu nebo data, která poskytují, pokud jsme nebyli náležitě upozorněni na takové webové stránky třetích stran nebo webové stránky obsahující nelegální nebo závadný obsah. Takové odkazy by neměly být vykládány jako náš souhlas s takto propojenými službami nebo daty, která od nich můžete obdržet.

Služba vám může umožnit zadat profilové údaje a určité preference. Nesmíte si vytvořit uživatelská jména nebo zadat jakékoliv informace do účtu, které jsou profánní či obscénní. Pokud uznáme, že jakékoliv informace, které jste zadali, jsou profánní nebo obscénní, vyhrazujeme si právo k vyloučení či ukončení vašeho užívání Služby. Jste zodpovědní za veškeré užívání Služby v propojení s vaším účtem nebo skrze kohokoliv, koho můžete autorizovat.

 1. Dostupnost / Omezení / Aktualizace.

Společnost Ford si vyhrazuje právo omezit poskytnutí Služby jakékoliv osobě, zeměpisné oblasti či jurisdikci.

Dostupnost funkce / Funkce podléhající změně.  Dostupnost funkcí se může změnit. Ne všechny funkce jsou dostupné na všech trzích a funkčnost může být omezená, včetně kvůli schopnosti nebo kompatibilitě vozidla, mobilního zařízení nebo pokrytí sítě.

Požadavky na kompatibilitu technického vybaveníPoužívání Služby vyžaduje kompatibilní internetový prohlížeč, počítač nebo mobilní zařízení, přístup k internetu a software, a čas od času může vyžadovat získávání aktualizací. Berete na vědomí a souhlasíte, že požadavky systému se mohou čas od času změnit a je vaší odpovědností tyto požadavky splňovat.

Poplatky za užívání a data. Poskytovatel vaší internetové služby nebo mobilní operátor si od vás může účtovat poplatky za přístup, za software a za data za jakékoliv užití sítě nebo přenos dat skrze Služby. Kontaktujte poskytovatele vaší internetové služby nebo mobilního operátora pro více informací o sazbách a poplatcích za užívání.

Dodržování Zákonů.  Je vaší zodpovědností, abyste dodržovali všechny místní zákony. Souhlasíte, že obsah vám poskytnutý srze Službu nepoužijete v kterékoliv zemi nebo jakýmkoliv způsobem, který je zakázán platnými zákony, omezeními nebo směrnicemi.

 1. Bezpečnost

Varování:  Službu byste měli používat, pouze pokud je to to bezpečné.  Nečtěte zprávy na ručních zařízeních, pokud řídíte, při jízdě na kole nebo při podobných činnostech.

 1. Komunikace a Uživatelské Příspěvky

Služba vám může umožnit komunikovat s námi skrze Aplikaci. Rozhodnete-li se s námi komunikovat, dáváte souhlas k tomu, abyste byli kontaktování způsobem, který jste si vyžádali. Společnost Ford vám může zaslat propagační emaily, které podléhají platným zákonům o ochraně údajů. Z odběru se můžete odhlásit v oněch emailech.

Uživatelské příspěvky. Skrze Služby nám můžete zaslat informace nebo obsah („Uživatelské příspěvky“). Prosíme, nepředkládejte nové nebo důvěrné myšlenky skrze Aplikaci. Můžeme vaše Uživatelské příspěvky použít v plném rozsahu povoleném zákonem. Udělujete nám trvalou, celosvětovou, neodvolatelnou, bezplatnou licenci pro ukládání, kopírování, distribuci, publikování, pro vytváření odvozených děl a pro další užití onoho Uživatelského příspěvku (nebo jakékoliv jeho části) v jakýchkoliv a veškerých médiích a jakýmkoliv si zvolíme způsobem (a oprávnění pro třetí strany k tomu samému) v kontextu Služby, do míry povolené platným zákonem na ochranu dat, jak je toto vysvětleno v našem Prohlášení o ochraně soukromí. Prosíme, nevkládejte žádné nové nebo důvěrné myšlenky skrze Aplikaci. Souhlasíte, že nevložíte žádné informace, které jsou profánní nebo obscénní.

 1. Limitovaná licence

Služba a jakýkoliv obsah, data a software dostupné skrze nebo ve spojitosti se Službou (včetně skrze spřízněné webové stránky) (kolektivně „Obsah společnosti Ford“) jsou vlastněné námi nebo použité na základě licence. S výjimkou toho, jak je zde výslovně uvedeno, neposkytujeme žádná výslovná ani předpokládaná vlastnická práva k Obsahu společnosti Ford.

Za předpokladu vašeho splnění těchto Pravidel a jakýchkoliv pravidel sdělených ve spojení s určitým Obsahem společnosti Ford vám udělujeme nevýhradní, nepřenosné, limitované právo k přístupu, prohlížení, použití, zobrazení a poslechu Obsahu společnosti Ford pouze pro vaše soukromé, nekomerční užití. Souhlasíte, že nezpochybníte náš nárok na vlastnictví nebo platnost našich práv k Obsahu společnosti Ford.

Vy a ani třetí strany nesmíte:

 • Používat Službu za jakýmkoliv podvodným, nezákonným nebo násilnickým účelem nebo způsobem, který je jakkoliv v rozporu s řádným fungováním nebo používáním Služby ostatními nebo porušuje práva kterékoliv další osoby;
 • Používat jakékoliv získávání dat, roboty, nebo podobné automatické nástroje na sběr dat, výběr dat, nebo přístup ke Službě, vytvářet databáze, stahovat nebo skladovat Obsah společnosti Ford jiný než výše licencovaný, propojovat nebo koncipovat Obsah společnosti Ford, vybírat nebo odvozovat jakýkoliv zdrojový kód nebo strukturu jakékoliv části Služby nebo Obsahu společnosti Ford zpětným postupem, demontáží, dekompilací nebo jinými prostředky; s výjimkou je-li taková činnost povolená platnými povinnými zákony o autorských právech;
 • Zneužívat nebo činit vše za účelem poškodit naše podnikání nebo podnikání našich obchodních zástupců nebo našich prodejců, služby, pověst, zaměstnance nebo zařízení;
 • Použít jakýkoliv obsah dostupný skrze Službu jinak, než je námi výslovně povoleno;
 • Dále prodávat, kopírovat, skladovat, reprodukovat, distribuovat, modifikovat, zobrazovat, publikovat, předvádět, přenášet, vysílat nebo vytvářet odvozená díla z jakéhokoliv obsahu dostupného srze Službu; nebo
 • Modifikovat, rozmontovávat nebo neoprávněně zasahovat do jakéhokoliv technického vybavení, které je propojené se Službou.
 1. Oznámení o ochranné známce

Všechny ochranné známky a loga zobrazená ve Službě jsou v našem vlastnictví a v naší licenci.

 1. Určený Zástupce pro Oznámení o Autorských právech

Pokud se domníváte, že jakýkoliv obsah Služby porušuje vaše autorská práva, prosíme, kontaktujte vašeho určeného zástupce pro příjem takových oznámení v písemné podobě na níže uvedené adrese:

Určený Zástupce:

DMCA Agent

330 Town Center Drive

Dearborn, Michigan 48126

Emailová adresa: DMCA@ford.com

Telefon: 313-390-5286

Fax: 1-313-322-7162

 1. Příjemce třetí strany

Nejste příjemce třetí strany a tyto Podmínky vám nedávají žádné právo proti našim obchodním zástupcům, přidruženým osobám nebo poskytovatelům služeb, a žádný z našich obchodních zástupců, přidružených osob nebo poskytovatelů služeb nemá právní, nestrannou nebo jinou odpovědnost vůči vám za těchto Podmínek.

Naopak naše přidružené osoby, dceřiné firmy, zástupci, předchůdci, nástupci a poskytovatelé služeb jsou zamýšlenými příjemci ochrany obsažené v těchto Podmínkách ve vztahu, mimo jiné, k omezením týkajících se Služby a jejího užití a omezení odpovědnosti.

 1. Odškodnění, Zbavení odpovědnosti

V rozsahu povoleném platným zákonem, užíváním této služby souhlasíte, že budete hájit, poskytnete náhradu a zbavíte odpovědnosti nás a naše dceřiné společnosti a přidružené osoby, jejich příslušné distributory, obchodní zástupce, asociace obchodních zástupců, dodavatele, poskytovatele licence, partnery a reklamní a propagační agentury před a proti všem odpovědnostem, nárokům, škodám a výdajům (včetně opodstatněných poplatků a nákladů právního zástupce), nastalých vaší činností a veškerým užíváním Služby.

Berete na vědomí, že váš obchod s aplikacemi nemá žádný závazek, zodpovědnost, či povinnost vůči vám ve spojitosti se Službou.

 1. Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Ford využije dostupnou dovednost a péči k zajištění toho, že Služba je bezpečná a zabezpečená k užívání, a také k zabránění toho, aby Služba způsobila škodu na vašem zařízení nebo jakémukoliv digitálnímu obsahu skladovaném na vašem zařízení.  Nicméně společnost Ford nemůže garantovat, že Služba bude bezpečná, zabezpečená nebo bez programových chyb nebo virů nebo jiných škodlivých programů.

Společnost Ford využije dostupnou dovednost a péči při poskytování jakýchkoliv Služeb, které poskytuje přímo vám.

Ford nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou vaším porušením těchto Podmínek.

Ford nenese odpovědnost za žádnou Službu, jež vám byla poskytnuta třetí stranou v samostatné smlouvě.

Kromě toho, jak je vytyčeno v těchto Podmínkách a podmínkách řídících jakoukoliv Službu poskytnutou přímo námi („Podmínky společnosti Ford“), společnost Ford bude vůči vám odpovědná pouze v rozsahu, kde jakákoliv ztráta nebo poškození, která se vám přihodí, je výsledkem našeho selhání dodržet naše závazky v Podmínkách společnosti Ford ve spojitosti s užitím Stránky, Aplikace nebo jakékoliv Služby, a v opačném případě vylučujeme všechny podmínky, záruky, stížnosti nebo jiné podmínky, výslovné či implicitní, které se mohou vztahovat k užití Služeb.

Společnost Ford nemůže zaručit, že Služba bude dostupná bez přerušení a ve stavu plného provozu po celou dobu a nebude zodpovědná za jakýkoliv výpadek nebo zpoždění vykonání naši závazků za těchto Podmínek, pokud takové selhání je způsobeno jakýmikoliv událostmi, okolnostmi nebo příčinami mimo náš náležitý vliv. Za těchto okolností budeme mít právo na důvodné prodloužení doby k vykonání našich závazků. Společnost Ford si také zachovává právo na pozměnění Služby a/nebo Aplikace dle libosti. Kromě toho, jak je vytyčeno v těchto podmínkách, nebudeme vůči vám zodpovědní v případě, že jakákoliv část Stránky, Aplikace nebo jakékoliv Služby námi poskytovanými bude nedostupná nebo jakkoliv pozměněná.

Souhlasíte, že budete používat Stránku, Aplikaci a Služby pro vaše osobní účely a nepoužijete buď Stránku, Aplikaci nebo Služby pro účely komerční, obchodní nebo za účelem dalšího prodeje. Nejsme vůči vám zodpovědní za žádné ztráty, které utrpíte, používáte-li Služby jinak než jako spotřebitel.

Za účelem vyhnutí se pochybnosti, budeme pouze zodpovědní za takové ztráty, které jsou rozumně předvídatelné jako důsledek porušení.

Nic v této Smlouvě neomezí odpovědnost společnosti Ford za:

(a) úmrtí nebo osobní zranění vzniklé nedbalostí společnosti Ford;

(b) podvod nebo podvodný mylný výklad; a

(c) jakoukoliv jinou odpovědnost, která nemůže být vynechána nebo omezena platnými zákony.

V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÝM PLATNÝM ZÁKONEM, ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ MY NEBO NAŠI ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, PŘIDRUŽENÉ OSOBY, DRŽITELÉ AKCIÍ, PŘEDSTAVITELÉ NEBO ZÁSTUPCI NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ, NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOTI RŮZNÝCH ZÁRUK, TUDÍŽ TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. DO TAKOVÉ MÍRY TYTO ZÁRUKY NEMOHOU BÝT ODMÍTNUTY PODLE ZÁKONA VAŠÍ JURISDIKCE, OMEZUJEME TRVÁNÍ A NÁPRAVY TAKOVÝCH ZÁRUK V PLNÉM ROZSHAU PODLE TĚCHTO ZÁKONŮ.

Tato sekce neovlivňuje a nemá v úmyslu ovlivnit jakákoliv práva, která spotřebitel má, která nelze vyloučit podle platných spotřebitelských zákonů. Tato Sekce by měla být čtena ve spojení s platnými spotřebitelskými zákony v zemi vašeho trvalého pobytu, jelikož jistá, výše popsaná omezení se na vás nemusím vztahovat. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH UŽITÍ NEVYLUČUJE NEBO NELIMITUJE NAŠI ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST, KTERÍ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA ZE ZÁKONA NEBO OMEZENA ZÁKONEM.

 1. Výběr práva, Jurisdikce

Pokud místní zákon nepřikazuje jinak, jakákoliv námitka týkající se těchto Podmínek bude vyřešena soudy sídlícími ve Wayne County ve státě Michigan dle zákonů státu Michigan. Pokud je Služba dostupná v zemi vašeho trvalého pobytu a země vašeho trvalého pobytu je Členským státem Evropské unie, máte právo vznést jakékoliv námitky před oprávněné soudy v zemi vašeho trvalého pobytu.

 1. Zákony o kontrole vývozu

Materiály a informace poskytnuté ve Službě nebo skrze Službu, včetně cen, vlastností, produktů nebo služeb, nemusí být k dispozici mimo Spojené státy. Souhlasíte, že se budete řídit všemi zákony pro kontrolu exportu a reexportu, omezeními a směrnicemi nebo podobnými zákony vaší vlády ve spojitosti s vaším používáním Služby, včetně Předpisu pro správu vývozu (“EAR”), který je udržovaný Ministerstvem obchodu Spojených států, trhem a ekonomickými sankcemi udržovanými Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (“OFAC”) spadajícím pod Ministerstvo financí Spojených států, a Mezinárodními pravidly pro dopravu zbraní (“ITAR”), udržovanými Ministerstvem zahraničí Spojených států.

Dále vyjadřujete a zaručujete, že: (i) se nenacházíte v žádné zemi, na kterou je uvaleno vládní embargo, nebo v zemi, která byla označena vládou kterékoliv země jako země „podporující terorismus“, a (ii) že nejste na žádném vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran, jak je specifikováno v zákonech a směrnicích výše uvedených.

 1. Změny, Aktualizace

Vyhrazujeme si právo na občasnou změnu těchto Podmínek a Služeb. Doporučujeme vám, abyste pravidelně nahlíželi do těchto Podmínek na následující adrese: [                            ], abyste měli jistotu, že Podmínkám neustále rozumíte. Kde jste nám poskytli kontaktní informace, tam v rámci Služby budeme usilovat o to, abychom vás včas upozornili o změnách Podmínek nebo Služeb.

Můžeme provést menší změny těchto Podmínek nebo Služeb:

 • za účelem zohlednění změn v příslušných zákonech a regulačních požadavcích, a;
 • za účelem zavedení menších technických úprav a vylepšení, například za účelem věnování se bezpečnostní hrozbě, za předpokladu, že tyto změny nepříznivě neovlivní vaše používání Služby.

Pokud učiníme významnější změny v těchto Podmínkách nebo ve Službě („Aktualizace Podmínek“):

(a)        Pokud používáte jakoukoliv část Služby, která je volně dostupná široké veřejnosti, vaše pokračování v užívání Služby po zavedení jakýchkoliv změn bude považováno za akceptování těchto změn.

(b)        Pokud používáte jakoukoliv součást Služby, která je založená na předplatném nebo na bázi platby, upozorníme vás na Aktualizaci Podmínek alespoň [60] dní před tím, než vstoupí v platnost. Takové oznámení bude specifikovat datum, odkdy je Aktualizace Podmínek platná („Datum účinnosti“). Poté máte možnost souhlasit s Aktualizací Podmínek nebo nesouhlasit za následujících podmínek.

 • Souhlasíte-li s Aktualizací Podmínek, můžete pokračovat v používání Služeb. Proto mějte na paměti, že jakékoliv používání Služeb po Datu účinnosti bude považováno za souhlas s Aktualizací Podmínek, jež tudíž bude pro vás neodvolatelně platná; nebo
 • Pokud nesouhlasíte s Aktualizací Podmínek, musíte k Datu Účinnosti přestat používat Služby a jakýkoliv obsah, který jste si stáhli před Datem Účinnosti. V takovém případě bude Smlouva považována za ukončenou počínaje Datem Účinnosti bez náhrady. Jako výjimka k již uvedenému, pokud (a) jste si předplatili používání Služeb na určitou dobu, můžete pokračovat v užívání služeb po tuto určitou dobu; a (b) pokud jsme souhlasili s výkonem určitých Služeb pro vás – jako například oprava automobilu – budeme pokračovat ve výkonu těchto Služeb v souladu s naší Dohodou. V každém z těchto dvou předcházejících případů nebude Aktualizace Podmínek platná po dobu onu dobu.

Čas od času můžeme aktualizovat nebo vyžadovat, abyste vy aktualizovali digitální obsah, za předpokladu, že digitální obsah se bude vždy shodovat s jeho popisem, který jsme vám poskytli, než jste si jej zakoupili.

Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv změnami ve Službách nebo v těchto Podmínkách, vaše jediné východisko je přestat Službu používat.

 1. Ukončení

Tuto Smlouvu můžeme kdykoliv ukončit písemným oznámením (včetně e-mailu). Mějte na paměti, že pouhé vymazání nebo odinstalování Služby z vašeho přístroje tuto Smlouvu neukončí a nemusí přerušit všechna datová spojení (např. mezi vaším vozem a společností Ford).

Pokud porušíte jakoukoliv z Podmínek, vaše práva budou okamžitě ukončena a můžeme přerušit váš přístup ke Službě bez upozornění a bez jakékoliv náhrady poplatků, je-li to aplikovatelné. V rozsahu vyžadovaném zákonem ve vaší jurisdikci vaše právo prokázat, že jsme utrpěli menší škody vyplívající z vašeho porušení Podmínek, zůstává neovlivněno.

Společnost Ford si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit Službu nebo váš přístup ke Službě, nebo odstranit veškeré prvky nebo obsah, a to kdykoliv a dle našeho uvážení.

Tato Smlouva bude trvat, dokud není ukončena vámi nebo námi. Můžete ukončit tuto Smlouvu kdykoliv a za jakéhokoliv důvodu tak, že nám poskytnete písemné upozornění (včetně emailu), že si přejete uzavřít váš účet. Poté zpracujeme váš požadavek a ujistíme se, že váš účet je uzavřen a všechna datová spojení se Službami jsou přerušena.

Tuto Smlouvu můžeme ukončit, nebo dočasně pozastavit část nebo váš veškerý přístup k jakémukoliv prvku Služby nebo celou Službu, a to kdykoliv (za přiměřeného jednání) písemným oznámením (včetně e-mailu na vaši aktuálně zaregistrovanou e-mailovou adresu) z důvodů včetně (ale nejenom):

(a) se dopustíte vážného nebo přetrvávajícího porušené podmínky této Smlouvy, které se vám nepodaří napravit (je-li náprava možná) během 5 dnů od obdržení písemného oznámení, které vás k tomu vyzývá;

(b) vyvstanou okolnosti, kde (dle našeho rozumného názoru) taková činnost zmírní identifikované riziko nebo kde předejde tomu, aby Služba byla zneužita, zmanipulována nebo vámi jakkoliv podryta; nebo

(c) kde se rozhodneme, že už více nebudeme nabízet žádné Služby (nebo se rozhodneme, že už nebudeme více nabízet Službu skrze Stránku nebo Aplikaci).

Jakmile je Smlouva ukončena, uzavřeme váš účet a jsme oprávněni získat zpět ID, které jste si vytvořili pro použití ostatními.

 1. Ostatní

Úplná Smlouva.  Tyto Podmínky (včetně jakýchkoliv Dodatečných Podmínek a pravidel na ochranu osobních údajů) jsou úplnou smlouvou týkající se Služby.

Oddělitelnost, Zřeknutí se.  Uzná-li soud, že jakékoliv pravidlo nebo podmínka v těchto Podmínkách je nelegální nebo nevynutitelná, potom taková podmínka bude odstraněna a zbývající pravidla a podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Naše selhání v uplatnění nebo vynucení jakéhokoliv práva nebo opatření z těchto Podmínek nebudou představovat zřeknutí se takového práva nebo opatření.

Přidělení.  Tyto Podmínky můžeme celé nebo jejich část přidělit komukoliv, koho si zvolíme. Nemůžete přidělit vaše práva nebo závazky za těchto Podmínek nikomu jinému bez našeho předchozího souhlasu.

 1. Software třetí strany

Služba může obsahovat nebo se částečně spoléhat na software třetí strany. Prosíme, obraťte se na Přílohu A pro jakékoliv závazky nebo omezení, která se mohou vztahovat k takovému softwaru třetí strany.

19.           Navigace třetí strany a Informace o poloze

Služba může využívat data ze zdrojů třetích stran, jako jsou mapy a směr cesty, za účelem poskytnutí určitých prvků. Tato data a další informace nemusí být vždy přesné. Neneseme zodpovědnost za žádná data poskytnutá třetími stranami a za vaše spoléhání na totéž.

Používáte-li funkce Google Map, dáváte souhlas, že budete vázáni Podmínkami použití a Pravidly na ochranu osobních údajů společnosti Google. Pokud je funkce GPS na mobilním zařízení zapnutá (má-li takovou možnost), vaše GPS data mohou být použita k určení vaší polohy za účelem splnění vašeho požadavku týkajícího se polohy.

 1. Provozovatel / Kontaktujte nás

Služba je provozována společností Ford Motor Company, One American Road, Dearborn, Michigan 48126 Spojené státy americké.

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, nebo reklamace týkající se Služby, můžete nás kontaktovat vyhledáním kontaktních informací pro vaši oblast na kontaktní adrese:

Ford Travel HQ, provozováno společností Wellington
844-802-1203
info@fordtravelhq.com

 1. Interference

UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLIV POKUS JAHOKOLIV JEDNOTLIVCE ÚMYSLNĚ POŠKODIT SLUŽBU NEBO JINAK MAŘIT NAŠI LEGITIMNÍ OBCHODNÍ ČINNOST MŮŽE BÝT PORUŠENÍM TRESTNÍCH A OBČANSKÝCH ZÁKONŮ A VYHRAZUJEME SI PRÁVO SPOLUPRACOVAT VE STÍHÁNÍ JAKÝCHKOLIV JEDNOTLIVCŮ A USILOVAT O VEŠKERÉ NÁHRADY V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONY.

 1. Řešení sporů po internetu

Pokud si přejete více informací o řešení sporů po internetu, prosíme, klikněte na tento odkaz na webovou stránku Evropské komise http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je poskytnutý, jak je vyžadováno Směrnicí (EU) No 524/2013 Evropského parlamentu a Rady, a to pouze pro informační účely. Nejsme povinni účastnit se řešení sporů po internetu.

Máte právo obrátit se na mediátora za účelem vyřešení sporu podle Smlouvy. V souladu s článkem L 616-1 Francouzského spotřebitelského kodexu vás informujeme, že mediátor/mediátoři, které(ho) jsme si vybrali je/jsou Médiation CMFM, 19 avenue d’Italie, 75013 Paříž, internet: www.mediationcmfm.fr nebo elektronická pošta: cmfm208@orange.fr

 1. Právo na odstoupení

Kromě vašeho práva ukončit tuto Smlouvu v souladu s Podmínkami máte rovněž zákonné právo na odstoupení. Tato níže uvedená sekce obsahuje informace o vašem zákonném právu na odstoupení a vykonání vašeho zákonného práva na odstoupení. Také obsahuje standartní formulář pro odstoupení, který můžete použít k vykonání vašeho práva k odstoupení. Prosíme, mějte na paměti, že vrácení platby platí pouze, pokud jsme od vás platbu přijali.

 

Máte právo odstoupit od této Smlouvy během čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu. Doba pro odstoupení vyprší po čtrnácti (14) dnech od uzavření této Smlouvy. Pokud chcete uplatnit vaše právo na odstoupení, musíte nás kontaktovat zde:

Ford Travel HQ, provozováno společností Wellington
844-802-1203
info@fordtravelhq.com

Vaše korespondence musí obsahovat jednoznačné prohlášení týkající se vašeho rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy. (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Také můžete použít vzor Formuláře o Odstoupení, ale to není povinné.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Ford Travel HQ, provozováno společností Wellington
844-802-1203
info@fordtravelhq.com

Tímto oznamuji, že odstupuji od mé Smlouvy pro poskytování následující Služby:

 • Objednané dne ______________________________
 • Jméno zákazníka(ů) ______________________________
 • Adresa zákazníka(ů)______________________________
 • Podpis zákazníka(ů) (pouze pokud je tento formulář nahlášen v papírové formě) ___________________________
 • Datum ______________________________